Phương thức thanh toán

  1. Thời gian thanh toán:
  • Thanh toán trước khi giao hàng:

Khách hàng sẽ thanh toán cho mỗi đơn đặt hàng trước khi Công ty Aqua giao hàng. 

Hóa đơn sẽ được phát hành vào ngày giao hàng.

  • Thanh toán sau khi phát hành hóa đơn:

Khách hàng sẽ thanh toán trong thời hạn 30 – 45 ngày (tùy vào đối tượng mua hàng) kể từ ngày đề cập trên hóa đơn xuất bởi Công ty Aqua cho bất kỳ đơn đặt hàng nào (hóa đơn sẽ được phát hành vào ngày giao hàng).

2. Phương thức thanh toán:

Thanh toán thông qua chuyển khoản.