Chính sách bảo mật thông tin

PRIVACY STATEMENT
TUYÊN BỐ BẢO MẬT DỮ LIỆU

Protecting the personal privacy of every customer, vendor, and employee is a crucial part of gaining and keeping your trust in AQUA ELECTRICAL APPLIANCES VIETNAM CO., LTD (us). As a global operating organization, we strive to provide a high level of privacy protection across all of our businesses and services.

Bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của mọi khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên là một phần quan trọng để nhận được và duy trì niềm tin của bạn tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM (chúng tôi). Là một tổ chức hoạt động toàn cầu, chúng tôi cố gắng đạt đươc mức độ bảo vệ quyền riêng tư cao nhất trong tất cả các hoạt động kinh doanh và dịch vụ của mình.

This Privacy Statement (“Statement”) does not apply to third-party applications, products, services, websites or social media features that may be accessed through links that we provide on our websites or Apps. Accessing those links may result in the collection of information about you by a third party. We do not control or endorse those third-party websites or their privacy practices.  We encourage you to review the privacy policies of such third parties before interacting with them.

TUYÊN BỐ BẢO MẬT DỮ LIỆU này (“Tuyên bố”) không áp dụng cho các ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc các phương tiên truyền thông xã hội của bên thứ ba có thể được truy cập thông qua các liên kết chúng tôi cung cấp trên websites hoặc các Ứng dụng của mình. Việc truy cập các liên kết đó có thể dẫn đến việc bên thứ ba thu thập thông tin về bạn. Chúng tôi không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web của bên thứ ba đó hoặc các hoạt động bảo mật của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của các bên thứ ba đó trước khi tương tác với họ.

Please read this Statement carefully. When using our services that link to or reference this Statement, you agree to be bound by the terms and conditions of this Statement.

Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố này. Khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi có liên kết đến hoặc tham chiếu đến Tuyên bố này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Tuyên bố này.

Your personal data – what is it?

Dữ liệu cá nhân – là gì?

Personal data relates to a living individual who can be identified from that data. Identification can be by the data alone or in conjunction with any other data in the data controller’s possession or likely to come into such possession. The processing of your personal data is governed by applicable privacy laws.

Dữ liệu cá nhân liên quan đến một cá nhân sống có thể được xác định từ dữ liệu đó. Việc nhận dạng có thể chỉ cần thông qua dữ liệu hoặc kết hợp với bất kỳ dữ liệu nào khác thuộc quyền sở hữu của người kiểm soát dữ liệu hoặc có khả năng có quyền sở hữu đó. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được điều chỉnh bởi pháp luật về bảo mật hiện hành.

What roles do we play in processing your data?

Chúng tôi có vai trò gì trong xử lý dữ liệu? 

We are the data controller, data controller means a Person or a juristic person having the power and duties to make decisions regarding the collection, use, or disclosure of the Personal Data. This means that we decide how your personal data is processed and for what purposes. We know that you care how data about you is used and shared, and we appreciate your trust that we will do so carefully and sensibly. 

Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu. Người kiểm soát dữ liệu nghĩa là một Cá nhân hoặc một phát nhân có quyền và nghĩa vụ đưa ra các quyết định liên quan đến việc thu thập, sử dụng, hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân. Điều này có nghĩa là việc chúng tôi quyết định cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý và cho những múc đích nào. Chúng tôi biết rằng bạn quan tâm đến việc dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng và chia sẻ như thế nào, và chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn về việc chúng tôi sẽ thực hiện điều đó một cách cẩn thận và hợp lý.

When are your personal data collected?

Khi nào dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập?

Some of your data can, in particular, be collected by us:

Cụ thể, một số dữ liệu của bạn có thể được chúng tôi thu thập:

 • whenever you register to use our online services and become our customer; 
  bất cứ khi nào bạn đăng ký sửu dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và trở thành khách hàng của chúng tôi;
 • whenever you use our services and products; 
  bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi;
 • whenever you contact us via the various channels we offer you. 
  bất cứ khi nào bạn liên hệ chúng tôi thông qua các phương pháp khác chúng tôi cung cấp.

Our collection of personal data

Thu thập dữ liệu cá nhân

The personal data we collect include any and all data you provide to us when you enter into contract with us, register an account with us, use our Apps or add information to your account, or give us in any other way. You can choose not to provide data to us, but we may then not be able to service you where such services require processing such data. We use the data that you provide for purposes administering your use of our services, such as communicating with you, responding to your requests, managing your account, customizing your service experience with us and improving our products and services. We may communicate with you by mail, email or telephone. We will send you strictly service-related announcements or information on rare occasions when it is necessary to do so.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm bất kỳ và tất cả dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn ký hợp đồng với chúng tôi, đăng ký tài khoản với chúng tôi, sử dụng Ứng dụng của chúng tôi hoặc thêm thông tin vào tài khoản của bạn hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Bạn có thể chọn không cung cấp dữ liệu cho chúng tôi, nhưng sau đó chúng tôi có thể không phục vụ bạn khi các dịch vụ đó yêu cầu xử lý dữ liệu đó. Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà bạn cung cấp cho các mục đích quản lý việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như giao tiếp với bạn, phản hồi yêu cầu của bạn, quản lý tài khoản của bạn, tùy chỉnh trải nghiệm dịch vụ của bạn với chúng tôi và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng thư, email hoặc điện thoại. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo hoặc thông tin nghiêm ngặt liên quan đến dịch vụ trong những trường hợp hiếm hoi khi cần thiết.

Examples of the data we collect and store include:

Các ví dụ về dữ liệu chúng tôi thu thập và lưu trữ bao gồm:

When you register to be our user, we collect data you entered, including phone number, nation, photo, nick name, etc.

Khi bạn đăng ký trở thành người dùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu bạn đã nhập, bao gồm số điện thoại, quốc gia, tên nick, v.v.

When you use our Apps, we collect information including:

Khi bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin bao gồm:

 • Device information: hardware device Mac address, device information, device type, preference, etc.;
  Thông tin thiết bị: thiết bị phần cứng địa chỉ máy Mac, thông tin thiết bị, loại thiết bị, sở thích, v.v.;
 • Other personal information: device usage information, problem feedback, location, etc.
  Các thông tin các nhân khác: thông tin sử dụng thiết bị, phản hồi sự cố, địa điểm, v.v.,

We may also receive data about your location and your mobile device when you download our apps. This includes a unique identifier for your device. We may use this data to provide you with location-based personalized services. You can turn off location services on your device.

Chúng tôi cũng có thể nhận được dữ liệu về vị trí và thiết bị di động của bạn khi bạn tải xuống các ứng dụng của chúng tôi. Điều này bao gồm một số nhận dạng duy nhất cho thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa dựa trên vị trí. Bạn có thể tắt dịch vụ định vị trên thiết bị của mình.

All the data we collect from you may be stored as log files in our server or as augmented information associated with you or your devices. These log files are used for analysis, research, auditing, and other purposes. Your data is stored in log files until the data is transferred to backup databases or related texts. We routinely back-up a copy your data to prevent loss of your data in case of a server breakdown or human error. However, all such copies of your data in our backup database will be retained only for as long as our data retention policy permits (see “How long do we keep your personal data?” below), and will in any case be deleted immediately upon your request.

Tất cả dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn có thể được lưu trữ dưới dạng tệp nhật ký trong máy chủ của chúng tôi hoặc dưới dạng thông tin bổ sung được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn. Các tệp nhật ký này được sử dụng để phân tích, nghiên cứu, kiểm toán và các mục đích khác. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong các tệp nhật ký cho đến khi dữ liệu được chuyển sang cơ sở dữ liệu sao lưu hoặc văn bản liên quan. Chúng tôi thường xuyên sao lưu một bản sao dữ liệu của bạn để tránh mất mát dữ liệu của bạn trong trường hợp máy chủ bị sự cố hoặc do lỗi của con người. Tuy nhiên, tất cả các bản sao dữ liệu đó của bạn trong cơ sở dữ liệu sao lưu của chúng tôi sẽ chỉ được lưu giữ chừng nào chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi cho phép (xem “Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?” phần bên dưới) và trong mọi trường hợp sẽ bị xóa ngay sau đó yêu cầu của bạn.

How do we process your personal data?

Xử lý dữ liệu như thế nào?

We comply with our obligations under applicable privacy laws by keeping personal data up to date; by storing and destroying it securely; by collecting and retaining only the necessary data that we need to service you; by protecting personal data from loss, misuse, unauthorized access and disclosure and by ensuring that appropriate technical measures are in place to protect personal data.

Chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật bảo mật hiện hành bằng cách giữ cho dữ liệu cá nhân được cập nhật; bằng cách lưu trữ và tiêu hủy nó một cách an toàn; bằng cách chỉ thu thập và giữ lại những dữ liệu cần thiết mà chúng tôi cần để phục vụ bạn; bằng cách bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi mất mát, sử dụng sai mục đích, truy cập và tiết lộ trái phép và bằng cách đảm bảo rằng các biện pháp kỹ thuật thích hợp được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

The processing operations we perform on your data cover automated and non-automated means of collecting, recording, organizing, structuring, storing, altering, retrieving, using, transmitting, disseminating or otherwise making available, aligning or combining, restricting, and/or erasing your data.

Các hoạt động xử lý mà chúng tôi thực hiện đối với dữ liệu của bạn bao gồm các hình thức tự động và không tự động thu thập, ghi lại, sắp xếp, cấu trúc, lưu trữ, thay đổi, truy xuất, sử dụng, truyền, phổ biến hoặc cung cấp sẵn, sắp xếp hoặc kết hợp, hạn chế và / hoặc xóa dữ liệu của bạn.

We use your personal data for the following purposes:

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • To design and deliver our services and activities to you.
  Để thiết kế và cung cấp các dịch vụ và hoạt động của chúng tôi cho bạn.
 • To operate our Apps to provide you access to and use of our services.
  Để vận hành Ứng dụng của chúng tôi nhằm cung cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • To provide services and products requested by you as described when we collect the information.
  Để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm do bạn yêu cầu như đã mô tả khi chúng tôi thu thập thông tin.
 • To contact you to conduct research about your opinions of current services and products or of potential new services and products that may be offered by us.
  Liên hệ với bạn để tiến hành nghiên cứu ý kiến ​​của bạn về các dịch vụ và sản phẩm hiện tại hoặc về các dịch vụ và sản phẩm mới tiềm năng có thể được cung cấp bởi chúng tôi.
 • To share your contact details with our affiliate offices around the world within our group companies, for the purposes of internal administration and back-office support, to ensure our network security, and to prevent fraud.
  Để chia sẻ chi tiết liên hệ của bạn với các văn phòng liên kết của chúng tôi trên khắp thế giới trong các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, nhằm mục đích quản trị nội bộ và hỗ trợ văn phòng, để đảm bảo an ninh mạng của chúng tôi và ngăn chặn gian lận.
 • To maintain the integrity and safety of our data technology systems which store and process your personal data.
  Để duy trì tính toàn vẹn và an toàn của hệ thống công nghệ dữ liệu của chúng tôi, nơi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
 • To provide anonymous reporting for internal and external customers.
  Cung cấp báo cáo ẩn danh cho khách hàng nội bộ và bên ngoài.
 • To provide you with location based personalized services (such as leave and back home function).
  Để cung cấp cho bạn các dịch vụ cá nhân hóa dựa trên vị trí (ví dụ như chức năng rời đi và trở về nhà).
 • To enforce or defend our policies or contract with you.
  Để thực thi hoặc bảo vệ các chính sách hoặc hợp đồng của chúng tôi với bạn.
 • To detect and investigate data breaches, illegal activities, and fraud.
  Để phát hiện và điều tra các vi phạm dữ liệu, các hoạt động bất hợp pháp và gian lận.

What is our lawful basis for processing your personal data?

Cơ sở hợp pháp của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

In general, the lawful bases for us to process your personal data for the various types of processing performed on your data (please refer to “How do we process your personal data?” section of this Statement) is, as applicable, processing based on your consent, as necessary for us to enter into and to perform our contract with you, or as necessary to pursue the legitimate interest of our company or of third parties.

Nhìn chung, các cơ sở hợp pháp để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các hoạt động xử lý khác nhau được thực hiện đối với dữ liệu của bạn (vui lòng tham khảo phần “Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?” trong Tuyên bố này), nếu có, là dựa trên sự đồng ý của bạn, khi cần thiết để chúng tôi tham gia và thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, hoặc khi cần thiết để theo đuổi lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi hoặc của các bên thứ ba.

We will collect, process and use the personal data supplied by you only for the purposes communicated to you and will not disclose your data to third parties except under the circumstances of data disclosure described in the “Sharing your personal data” section below.

Chúng tôi sẽ thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp chỉ cho các mục đích đã trao đổi với bạn và sẽ không tiết lộ dữ liệu của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp tiết lộ dữ liệu được mô tả trong phần “Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn” bên dưới.

Where we talk about our legitimate interest or that of third parties, such legitimate interest can include:

Khi chúng tôi nói về lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba, lợi ích hợp pháp đó có thể bao gồm:

 • Implementation and operation of a group-wide organizational structure and group-wide information sharing; 
  Thực hiện và vận hành cơ cấu tổ chức của tập đoàn và chia sẻ thông tin trong toàn tập đoàn;
 • Right to freedom of expression or information, including in the media and the arts;
  Quyền tự do ngôn luận hoặc thông tin, kể cả trên các phương tiện truyền thông và nghệ thuật;
 • Prevention of fraud, misuse of company IT systems, money laundering or any other activities required by the competent authorities;
  Phòng chống gian lận, lạm dụng hệ thống CNTT, rửa tiền hoặc các hoạt động khác theo yêu càu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Operation of a whistleblowing scheme;
  Vận hành khung tố giác tội phạm;
 • Physical security, IT and network security;
  An toàn vật lý, CNTT và an ninh mạng;
 • Internal investigations; and
  Điều tra nội bộ; và
 • Proposed mergers and acquisitions.
  Kế hoạch mua bán và sáp nhập.

Necessity to provide us data

Sự cần thiết phải cung cấp dữ liệu

You are not under any obligation to provide us any personal data. As noted below, the choice is yours. However, please note that without certain data from you, we may not able to undertake some or all of our obligations to you under our service contract with you, or adequately provide you with our full range of services. If you would like to obtain more detail about this, please contact us following the instructions in the “Whom should I contact” section below.

Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Như đề cập dưới đây, sự lựa chọn là của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu không có một số dữ liệu nhất định từ bạn, chúng tôi có thể không thực hiện được một số hoặc tất cả các nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn theo hợp đồng dịch vụ của chúng tôi với bạn hoặc cung cấp đầy đủ cho bạn toàn bộ các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn trong phần “Tôi nên liên hệ với ai” bên dưới.

Sharing your personal data

Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Your personal data will be treated as strictly confidential, and will be shared only with the categories of data recipients listed below. We will only share your data with third parties outside of our company with your consent, and you will have an opportunity to choose for us not to share your data. 

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được coi là bảo mật nghiêm ngặt và sẽ chỉ được chia sẻ với danh mục người nhận dữ liệu được liệt kê bên dưới. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba bên ngoài công ty của chúng tôi khi có sự đồng ý của bạn và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn để chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn.

We may disclose your personal data to:

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho:

 • our affiliated entities within our global group of companies worldwide and authorized employee to provide you services such as facilitating order processing and shipping, for internal administration purposes, to detect and deal with data breaches, illegal activities, and fraud, and to maintain the integrity of our information technology systems.
  các công ty liên kết của chúng tôi trong nhóm công ty toàn cầu của chúng tôi trên toàn thế giới và các nhân viên được ủy quyền cung cấp cho bạn các dịch vụ như hỗ trợ xử lý đơn hàng và vận chuyển, cho mục đích quản trị nội bộ, để phát hiện và đối phó với các vi phạm dữ liệu, các hoạt động bất hợp pháp và gian lận cũng như duy trì tính toàn vẹn hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.
 • third party service providers whom we sub-contract to work on our behalf or for us and therefore may have access to your data only for purposes of performing these tasks on our behalf and under obligations similar to those described in this Statement, who perform functions such as data processing, auditing, order fulfillment, managing and enhancing customer data, providing customer service, conducting customer research or satisfaction surveys, logistics support, marketing support, payment processing and invoice collection support, informational systems technical support, to help us provide, analyze, and improve our services such as data storage, maintenance services, database management, web analytics, improvement of our service features, and to assist us in detecting and dealing with data breaches, illegal activities, and fraud.
  các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi ký hợp đồng thầu phụ để làm việc thay mặt chúng tôi hoặc cho chúng tôi và do đó có thể có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn chỉ cho mục đích thực hiện các công việc này thay mặt chúng tôi và theo các nghĩa vụ tương tự như những người được mô tả trong Tuyên bố này, những người thực hiện các chức năng chẳng hạn như xử lý dữ liệu, kiểm toán, thực hiện đơn đặt hàng, quản lý và nâng cao dữ liệu khách hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng, thực hiện nghiên cứu khách hàng hoặc khảo sát mức độ hài lòng, hỗ trợ hậu cần, hỗ trợ tiếp thị, xử lý thanh toán và hỗ trợ thu thập hóa đơn, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống thông tin, để giúp chúng tôi cung cấp, phân tích và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi như lưu trữ dữ liệu, dịch vụ bảo trì, quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích trang web, cải tiến các tính năng dịch vụ của chúng tôi và để hỗ trợ chúng tôi phát hiện và xử lý vi phạm dữ liệu, hoạt động bất hợp pháp và gian lận.
 • governments and/or government-affiliated institutions, courts, or law enforcement agencies, to comply with our obligations under relevant laws and regulations, enforce or defend our policies or contract with you, respond to claims, or in response to a verified request relating to a government or criminal investigation or suspected fraud or illegal activity that may expose us, you, or any other of our customers to legal liability; provided that, if any law enforcement agency requests your data, we will attempt to redirect the law enforcement agency to request that data directly from you, and in such event, we may provide your basic contact information to the law enforcement agency.
  chính phủ và/hoặc các tổ chức trực thuộc chính phủ, tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật, tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật và quy định có liên quan, thực thi hoặc bảo vệ các chính sách hoặc hợp đồng của chúng tôi với bạn, phản hồi các khiếu nại hoặc đáp ứng yêu cầu đã xác minh liên quan cho một cuộc điều tra của chính phủ hoặc tội phạm hoặc nghi ngờ gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp có thể khiến chúng tôi, bạn hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý; với điều kiện là, nếu bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào yêu cầu dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển hướng cơ quan thực thi pháp luật đó để yêu cầu dữ liệu đó trực tiếp từ bạn và trong trường hợp đó, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ cơ bản của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật.
 • third parties involved in a legal proceeding, if they provide us with a court order or substantially similar legal procedure requiring us to do so.
  các bên thứ ba tham gia vào một thủ tục pháp lý, nếu họ cung cấp cho chúng tôi yêu cầu của tòa án hoặc thủ tục pháp lý tương tự về cơ bản yêu cầu chúng tôi phải làm như vậy.

We may provide you with opportunities to connect with third party applications or services. If you choose to use any such third party applications or services, we may facilitate sharing of your information with your consent. However, we do not control the applications or services of those third parties or how they use your information, and your use of such applications and services is not governed by this Statement. Please review the terms and the privacy policies of those third parties before using their applications or services.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội kết nối với các ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba như vậy, chúng tôi có thể tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin của bạn với sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát các ứng dụng hoặc dịch vụ của các bên thứ ba đó hoặc cách họ sử dụng thông tin của bạn và việc bạn sử dụng các ứng dụng và dịch vụ đó không chịu sự điều chỉnh của Tuyên bố này. Vui lòng xem lại các điều khoản và chính sách bảo mật của các bên thứ ba đó trước khi sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ của họ.

We will display your personal data and account activity in your profile page and elsewhere on our service portals according to the preferences you set in your account. You can review and revise your profile information at any time. Please consider carefully what information you disclose in your profile page and your desired level of anonymity. In your profile page, we will also display your device information as well as provide the network connection information for the devices to the applications that connect to your devices. 

Chúng tôi sẽ hiển thị dữ liệu cá nhân và hoạt động tài khoản của bạn trong trang hồ sơ của bạn và ở những nơi khác trên cổng dịch vụ của chúng tôi theo các tùy chọn mà bạn đặt trong tài khoản của mình. Bạn có thể xem lại và sửa đổi thông tin hồ sơ của mình bất cứ lúc nào. Vui lòng xem xét cẩn thận thông tin bạn tiết lộ trong trang thông tin của mình và mức độ ẩn danh mong muốn của bạn. Trong trang thông tin của bạn, chúng tôi cũng sẽ hiển thị thông tin thiết bị của bạn cũng như cung cấp thông tin kết nối mạng của thiết bị với các ứng dụng kết nối với thiết bị của bạn.

How long do we keep your personal data?

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

We keep your personal data for no longer than reasonably necessary for the given purpose for which your data is processed. If you will provide us, or have provided us, consent for us to process your data, we will process your data for no longer than your consent is effective. Notwithstanding the above, we may retain your personal data as required by applicable laws and regulations, as necessary to assist with any government and judicial investigations, to initiate or defend legal claims or for the purpose of civil, criminal or administrative proceedings. If none of the above grounds for us to keep your data apply, we will delete and dispose of your data in a secure manner according to our data protection policy.

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn không lâu hơn mức cần thiết một cách hợp lý cho mục đích nhất định mà dữ liệu của bạn được xử lý. Nếu bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi hoặc đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn trong thời gian không quá thời hạn mà sự đồng ý của bạn có hiệu lực. Bất chấp những quy định nói trên, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, khi cần thiết để hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào của chính phủ và tư pháp, để khởi xướng hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc cho mục đích tố tụng dân sự, hình sự hoặc hành chính. Nếu không có lý do nào ở trên để chúng tôi giữ dữ liệu của bạn được áp dụng, chúng tôi sẽ xóa và xử lý dữ liệu của bạn một cách an toàn theo chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Privacy of data subjects have limited or no legal capacity

Quyền riêng tư của chủ thể dữ liệu bị hạn chế hoặc không có năng lực pháp luật 

Our products and services are not targeted to persons have limited or no legal capacity. We do not knowingly collect or process personal data from persons have limited or no legal capacity. Please note that if you are limited or no legal capacity, you will need to provide us a written signed consent from your parent or guardian indicating that your parent or guardian has consented for us to process your data and send us the consent through contact information provided from the section of “Whom should I contact?”

Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không nhắm mục tiêu đến những người bị hạn chế hoặc không có năng lực pháp luật. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân từ những bị hạn chế hoặc không có năng lực pháp luật. Xin lưu ý rằng nếu bạn bị hạn chế hoặc không có năng lực pháp luật, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi văn bản đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn cho biết rằng cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn và gửi cho chúng tôi sự đồng ý thông qua thông tin liên hệ được cung cấp từ phần “Tôi nên liên hệ với ai?”

 

Your rights and your personal data

Quyền của bạn và dữ liệu cá nhân của bạn

Unless subject to an exemption under applicable privacy laws, you have the following rights with respect to your personal data:

Ngoại trừ các ngoại lệ theo pháp luật hiện hành về quyền riêng tư, bạn có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:

 • The right to request that we correct any personal data if it is found to be inaccurate or out of date.
  Quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nếu dữ liệu đó bị phát hiện là không chính xác hoặc đã lỗi thời.
 • The right to request to erase your personal data where it is no longer necessary for us to retain such data, except we are not obliged to do so if we need to retain such data in order to comply with a legal obligation or to establish, exercise or defend legal claims.
  Quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi không còn cần thiết phải giữ lại dữ liệu đó, ngoại trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy nếu chúng tôi cần giữ lại dữ liệu đó để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.
 • The right to withdraw your consent to the processing at any time, if and where we rely on your consent to process your data. This includes cases where you wish to opt out from marketing communications that you receive from us.
  Quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý vào bất kỳ lúc nào, nếu và trong trường hợp chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu của bạn. Điều này bao gồm các trường hợp bạn muốn từ chối nhận các thông tin tiếp thị mà bạn nhận được từ chúng tôi.
 • The right to restrict our processing of your personal data where you believe such data to be inaccurate, our processing is unlawful; or that we no longer need to process such data for a particular purpose unless we are not able to delete the data due to a legal or other obligation or because you do not wish for us to delete it.
  Quyền hạn chế việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn cho rằng dữ liệu đó là không chính xác, việc xử lý của chúng tôi là bất hợp pháp; hoặc chúng tôi không còn cần xử lý dữ liệu đó cho một mục đích cụ thể trừ khi chúng tôi không thể xóa dữ liệu do nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ khác hoặc vì bạn không muốn chúng tôi xóa nó.
 • The right to object to us using your personal data, where the legal justification for our processing of your personal data is our legitimate interest. We will abide by your request unless we have compelling legitimate grounds for the processing which override your interests and rights, or if we need to continue to process the data for the establishment, exercise or defense of legal claims.
  Quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, trong đó lý do pháp lý cho việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tuân theo yêu cầu của bạn trừ khi chúng tôi có các căn cứ hợp pháp thuyết phục để xử lý làm ảnh hưởng đến lợi ích và quyền của bạn hoặc nếu chúng tôi cần tiếp tục xử lý dữ liệu để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.
 • The right to lodge a complaint regarding our processing of your data, with the competent authority where you reside or in which your data is processed.
  Quyền khiếu nại về việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, với cơ quan có thẩm quyền nơi bạn cư trú hoặc nơi dữ liệu của bạn được xử lý.

If you would like to exercise any of the above rights, please do so by providing your request to the contact window set forth in the “Whom should I contact” section.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, vui lòng gửi yêu cầu của bạn vào phần liên hệ được nêu trong phần “Tôi nên liên hệ với ai”.

After receiving your request, we will evaluate your request and inform you how we intend to proceed on your request. Under certain circumstances in accordance with applicable privacy laws and regulations, we may withhold access to your data, or decline to modify, erase, or restrict the processing of your data.

Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ đánh giá yêu cầu của bạn và thông báo cho bạn cách chúng tôi dự định tiến hành theo yêu cầu của bạn. Trong một số trường hợp nhất định theo luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư, chúng tôi có thể giữ quyền truy cập vào dữ liệu của bạn hoặc từ chối sửa đổi, xóa, chuyển hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu của bạn.

Please be advised that if you exercise the rights to erase data, restrict or object to our processing, or to withdraw your consent, we may not be able to continue our services to you if the necessary data is missing for processing.  

Xin lưu ý rằng nếu bạn thực hiện quyền xóa dữ liệu, hạn chế hoặc phản đối quá trình xử lý của chúng tôi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn nếu thiếu dữ liệu cần thiết để xử lý.

Transfer, Storage, and Processing of Data Abroad

Chuyển, lưu trữ và xử lý dữ liệu ở nước ngoài

As noted in the “Sharing your personal data” section of this Statement, as a part of a globally operating company, we may share your information with our affiliate companies or third parties.  Please refer to the “Sharing your personal data” section of this Statement for the recipients of your data and the reasons for our provision of your data to them. Where such entities are located in other countries and jurisdictions, we will therefore be transferring your personal data outside the country or jurisdiction where your personal data was collected. In making such data transfers, we make sure to protect your personal data by applying the level of security required by applicable privacy laws. Where we transfer your data to a country or jurisdiction that cannot guarantee the required level of protection as required by applicable privacy laws, we have enhanced our IT security measures to increase the protection of your personal data.

Như đã đề cập trong phần “Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn” của Tuyên bố này, với tư cách là một phần của tổ chức hoạt động toàn cầu, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty liên kết hoặc bên thứ ba của chúng tôi. Vui lòng tham khảo phần “Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn” trong Tuyên bố này để biết những người nhận dữ liệu của bạn và lý do chúng tôi cung cấp dữ liệu của bạn cho họ. Khi các thực thể đó đặt tại các quốc gia và khu vực pháp lý khác, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài Việt Nam. Khi thực hiện chuyển dữ liệu như vậy, chúng tôi đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách áp dụng mức độ bảo mật theo yêu cầu của luật bảo mật hiện hành. Khi chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn đến một quốc gia hoặc khu vực pháp lý không thể đảm bảo mức độ bảo vệ cần thiết theo yêu cầu của luật bảo mật hiện hành, chúng tôi đã tăng cường các biện pháp bảo mật CNTT của mình để tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Further processing

Xử lý thêm

If we wish to use your personal data for a new purpose not covered by this Statement, then we will provide you with a new notice explaining this new use prior to commencing such further processing for a new purpose, setting out the relevant new purpose and processing conditions. In such case, we will find a lawful basis for further processing, and whenever necessary we will seek your prior written consent to such further processing.

Nếu chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích mới chưa được đề cập trong Tuyên bố này, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo mới giải thích việc sử dụng mới này trước khi bắt đầu xử lý tiếp theo, đặt ra mục đích mới có liên quan và quá trình xử lý điều kiện. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tìm cơ sở hợp pháp để xử lý thêm và bất cứ khi nào cần thiết, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn đối với quá trình xử lý tiếp theo đó.

Security

Bảo mật

We protect your data using technical measures to minimize the risks of misuse, unauthorized access, unauthorized disclosure, loss or theft, and loss of access. Some of the safeguards we use are data pseudonymization, data encryption, firewalls, and data access authorization controls. We take our data security very seriously. Therefore, the security mechanisms used to protect your data are checked and updated regularly to provide effective protection against abuse.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn bằng các biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro sử dụng sai, truy cập trái phép, tiết lộ trái phép, mất mát hoặc trộm cắp và mất quyền truy cập. Một số biện pháp bảo vệ chúng tôi sử dụng là giả danh dữ liệu, mã hóa dữ liệu, tường lửa và kiểm soát ủy quyền truy cập dữ liệu. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật dữ liệu của mình. Do đó, các cơ chế bảo mật được sử dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn được kiểm tra và cập nhật thường xuyên để cung cấp khả năng bảo vệ hiệu quả khỏi sự xâm phạm dữ liệu.

The information we collect are usually encoded. Moreover, we have put in place additional and comprehensive state-of-the-art security measures when your data are accessed via the internet. Firewalls prevent unauthorized access. Diverse encryption and identification layers protect your data from intrusion or disclosure to third parties during data transfer. Moreover, an electronic identifier is generated during data transfer to safeguard your information.

Thông tin chúng tôi thu thập thường được mã hóa. Ngoài ra, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật bổ sung và phát triển toàn diện khi dữ liệu của bạn được truy cập qua internet. Tường lửa ngăn chặn truy cập trái phép. Các lớp mã hóa và nhận dạng đa dạng bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự xâm nhập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba trong quá trình truyền dữ liệu. Bên cạnh đó, một số nhận dạng điện tử được tạo ra trong quá trình truyền dữ liệu để bảo vệ thông tin của bạn.

For your confidentiality and security, we use ID and password to secure your personal information. It is important for you to protect your ID, password, or any personal information. Do not disclose your personal information (especially password) to anyone. When you are finished using our services, please do not forget to log out from your account.

Vì sự bí mật và bảo mật của bạn, chúng tôi sử dụng ID và mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Điều quan trọng là bạn phải bảo vệ ID, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình. Không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (đặc biệt là mật khẩu) cho bất kỳ ai. Khi bạn hoàn tất việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.

Despite our best efforts, however, security cannot be absolutely guaranteed against all threats. If you believe that the security of your data has been compromised, or if you like more information on the measures we use to protect your data, please contact us following the instructions in the “Whom should I contact” section below.

Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, các biện pháp bảo mật không thể đảm bảo tuyệt đối trước tất cả các mối đe dọa. Nếu bạn tin rằng tính bảo mật của dữ liệu của bạn đã bị xâm phạm hoặc nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các biện pháp chúng tôi sử dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn trong phần “Tôi nên liên hệ với ai” bên dưới.

What are your choices? 

Lựa chọn của bạn là gì?

You have the choice to allow us to collect and process your data. The collection and processing of your personal data is neither a statutory nor a contractual requirement, although as noted above, we will be unable to provide you with certain services without the data necessary for such services purposes.

Bạn có quyền lựa chọn cho phép chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu của bạn. Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không phải là yêu cầu theo luật định hay hợp đồng, mặc dù như đã nêu ở trên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ nhất định mà không có dữ liệu cần thiết cho các mục đích dịch vụ đó.

You can always choose not to provide your data to us, although we may need such data to process your requests, in which case we will inform you of our constraints. 

Bạn luôn có thể chọn không cung cấp dữ liệu của mình cho chúng tôi, mặc dù chúng tôi có thể cần những dữ liệu đó để xử lý yêu cầu của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những hạn chế của chúng tôi.

To the extent that you have consented to our processing of your data, you can choose to discontinue our processing at any time. 

Trong phạm vi mà bạn đã đồng ý để chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, bạn có thể chọn ngừng vào bất kỳ lúc nào.

You can choose to add or update data that you have provided to us.

Bạn có thể chọn thêm hoặc cập nhật dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

You can choose to erase your data, or you may choose to restrict our processing of your data instead.

Bạn có thể chọn xóa dữ liệu của mình hoặc bạn có thể chọn hạn chế việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

You can choose to object to our processing of your data.

Bạn có thể chọn phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

Your choice or request on any aspects of data processing listed above can be communicated to us using the channels set forth in the “Whom should I contact” section of this Statement.

Bạn có thể thông báo  về lựa chọn hoặc yêu cầu của bạn đối với vấn đề nào xử lý dữ liệu được liệt kê ở trên bằng các kênh được nêu trong phần “Tôi nên liên hệ với ai” của Tuyên bố này.

In summary, what we are allowed to do with your data is, with limited exceptions under applicable privacy laws, up to you. However, in the event that you choose for us not to further process your data, such choice may affect the delivery of our obligations or services to you; in this situation, we will inform you of our constraints.

Tóm lại, những gì chúng tôi được phép làm với dữ liệu của bạn, với các ngoại lệ giới hạn theo luật bảo mật hiện hành, tùy thuộc vào bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn chọn không cho chúng tôi xử lý thêm dữ liệu của bạn, lựa chọn đó có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp các nghĩa vụ hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn; trong tình huống này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những hạn chế của chúng tôi.

Whom should I contact?

Tôi nên liên hệ với ai?

If you have any question about this Statement, or if you would like to exercise any of your rights, or if you have any complaints that you would like to discuss with us, please in the first instance send us signed and dated request, together with a copy of your identity card. Please be as accurate as possible:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố này, hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình hoặc nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào muốn thảo luận với chúng tôi, trước tiên hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu có chữ ký và có ghi ngày tháng, cùng với một bản sao chứng minh nhân dân của bạn. Vui lòng chính xác nhất có thể:

by post to

bằng bưu điện đến

AQUA ELECTRICAL APPLIANCES VIETNAM CO., LTD

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

Level 17, Sonatus Building – 15 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Tầng 17, Tòa nhà Sonatus – 15 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Or

Hoặc

by e-mail to khoa.nguyendang@aquavietnam.vn

bằng email đến khoa.nguyendang@aquavietnam.vn