HAIER SMART HOME REPORTS ROBUST FINANCIAL PERFORMANCE FOR Q1 2024 | HAIER SMART HOME BÁO CÁO HIỆU SUẤT TÀI CHÍNH QUÝ I. 2024

Haier Smart Home reports robust Financial Performance for Q1 2024, leveraging on Sustainability and Digital Innovation

Haier Smart Home báo cáo hiệu suất tài chính Quý I. 2024 tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ tận dụng sức mạnh từ bền vững và đổi mới kỹ thuật số

 • Total Revenue of RMB 68.98 billion, a 6.01% increase year-over-year (Q1 2023: RMB 65.07

Tổng doanh thu đạt 68.98 tỷ Nhân dân tệ, tăng 6.01% so với cùng kỳ năm ngoái (Q1. 2023: 65.07 Nhân dân tệ)

 • Enhanced process efficiency and cost reductions through digitalization

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, April 29, 2024 – Haier Smart Home Co., Ltd. (“Haier Smart Home” or “the Company”), a global leader in smart home solutions (D-share 690D.DE, A-share 600690.SH, H-share 06690.HK), today announced its financial results for the first quarter of 2024.

Ngày 29 tháng 4 vừa qua, Haier Smart Home Co., Ltd (“Haier Smart Home” hoặc “Công ty”), một trong những nhà dẫn đầu trong giải pháp nhà thông minh (D-Share 690.DE, A-share 600690.SH, H-share 06690.HK) đã công bố kết quả tài chính của Quý I năm 2024 tại Thanh Đảo, Thượng Hải, Hongkong, Frankfurt. Công ty đã nâng cao hiệu suất quy trình và cắt giảm chi phí thông qua kỹ thuật số hóa.

Building on the momentum from its 2023 annual report, Haier Smart Home delivered a strong start to 2024, achieving a notable increase in total revenue and profit. Revenue reached RMB 68.98 billion, marking a 6.01% increase compared to the same period of the previous year. Net profit attributable to the owners of the parent company climbed to RMB 4.77 billion, up 20.16% year-over-year, while net profit after adjusting for non-recurring items  grew by 25.41% to RMB 4.64 billion.

Dựa trên đà tăng trưởng từ báo cáo thường niên năm 2023, Haier Smart Home đã có một bước khởi đầu mạnh mẽ vào năm 2024, tăng trưởng đáng chú ý về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu đạt 68.98 tỷ Nhân dân tệ, tăng trưởng 6.01% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhận của công ty mẹ cũng tăng lên 4.77 tỷ Nhân dân tệ, tương ứng 20.16% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, lợi nhuận ròng sau khi điều chỉnh các khoản mục không thường xuyên cũng tăng trưởng 25.41% tương ứng 4.64 tỷ Nhân dân tệ.

Innovation-driven growth with Casarte Brand.

Sự tăng trưởng đổi mới với thương hiệu Casarte.

Casarte, the company’s premium appliance brand, continues to lead in China’s high-end market, surpassing 20 million customers. At the recent Appliance & Electronics World Expo 2024, Asia’s largest and one of the world’s three largest international consumer electronics and smart home exhibitions, Casarte unveiled a strategic partnership with Boloni, a home furnishing company. At Milan’s International Furniture Fair (Salone del Mobilie Milano) Casarte blended design and technology showing fashionable combinations of refrigerators and kitchen cabinets, as well as refrigerators and wine cabinets, reflecting Haier´s commitment to luxury and performance.

Casarte là thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp của công ty, tiếp tục dẫn đầu tại thị trường cao cấp của Trung Quốc, vượt qua cột mốc 20 triệu khách hàng. Tại triển lãm điện tử và thiết bị gia dụng thế giới 2024 vừa qua, triển lãm thiết bị điện tử tiêu dùng và nhà thông minh quốc tế lớn nhất Châu Á và cũng là một trong ba triển lãm lớn nhất thế giới, Casarte đã tiết lộ chiến lược hợp tác với Boloni – công ty nội thất gia đình. Tại Hội chợ Nội thất Quốc tế Milan (Salone del Mobile Milano), Casarte kết hợp thiết kế và công nghệ, trưng bày những bộ sưu tập thời thượng bao gồm tủ lạnh kết hợp tủ bếp và tủ lạnh kết hợp tủ rượu, thể hiện cam kết về tính sang trọng và hiệu suất của Haier.

Accelerating growth with technology

Tăng tốc phát triển nhờ công nghệ.

Responding to consumer demands for efficiency and convenience, Haier introduced the new “Lingxi Series” of air conditioners. These units feature advanced technologies such as a cool core bridge, heat flow defrosting, and smart offline voice systems, quickly becoming the top-selling models in China’s direct sales channels.

Đáp ứng nhu cầu về hiệu quả và tiện lợi của người tiêu dùng, Haier đã giới thiệu dòng sản phẩm máy điều hòa mới “Lingxi Series”. Những sản phẩm mới này được trang bị các công nghệ tiên tiến như lõi mát, rã đông bằng luồng nhiệt và hệ thống điều khiển bằng giọng nói ngoại tuyến thông minh, nhanh chóng trở thành những dòng sản phẩm bán chạy nhất trên  các kênh bán hàng trực tiếp ở Trung Quốc.

Haier´s commitment to Sustainability

Haier cam kết phát triển bền vững

Haier Smart Home remains dedicated to integrating sustainability into its product lineup, aiming to provide consumers with healthy, green, smart, and aesthetically pleasing living solutions. This commitment is exemplified by the “Boguan refrigerators,” which are designed to be over 15% more energy-efficient than traditional models. Additionally, the “Essence Wash” washing machine utilizes air-washing technology to save 38% of water and reduce electricity usage by 29%. Similarly, Haier’s air conditioners are engineered to reduce electricity consumption by up to 29%, supporting the company’s goal of enabling a low-carbon lifestyle for its users.

Haier Smart Home kiên trì trong việc tích hợp yếu tố bền vững vào các sản phẩm, hướng đến cung cấp cho người tiêu dùng những giải pháp sống khỏe, “xanh”, thông minh và đẹp mắt. Cam kết này được thể hiện rõ nét qua dòng tủ lạnh “Boguan” với thiết kế  tiết kiệm hơn 15% năng lượng so với các mẫu truyền thống . Thêm vào đó, máy giặt “Essence Wash” tận dụng công nghệ giặt hơi, giúp tiết kiệm 38% nước và 29% điện năng tiêu thụ. Tương tự, máy điều hòa Haier cũng được thiết kế tiết kiệm năng lượng tiêu thụ đến 29%, góp phần vào mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng cuộc sống giảm tải lượng carbon.

Further success in overseas markets

Thành công khác trên thị trường quốc tế

In the first quarter of 2024, Haier Smart Home achieved a 4% increase in overseas revenue, with a double-digit operating profits rising year-over-year. Regionally, the company made notable gains in the European and American markets, where, according to GfK China Market Monitor, Haier Europe’s market share expanded by 0.9 percentage points to 9% between January and February.

Trong Quý I. 2024, Haier Smart Home đạt tăng trưởng 4% doanh thu tại thị trường nước ngoài, lợi nhuận kinh doanh tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ năm ngoái. Theo khu vực, tập đoàn đạt được bước tiến đáng kể tại thị trường Châu Âu và Mỹ. Theo báo cáo theo dõi thị trường của GFK, tại Châu Âu thị phần của Haier đã mở rộng từ 0.9% lên 9% trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 2.

Facing softening demand in the major home appliance sectors of Europe and America, the company has proactively developed and introduced flagship products tailored to local consumer needs. These efforts were supported by enhancements in local supply chains and sales networks, alongside the utilization of global R&D, procurement, supply chain, and logistics synergies. At the Spring Canton Fair in April 2024, Haier Smart Home unveiled the “X11 washing machine,” a direct response to European energy constraints. Engineered through collaborative efforts across R&D centers in Europe, Australia, and China, the X11 washing machine achieves 50% greater energy efficiency than the highest European Class-A standards, underscoring the company´s commitment to innovation and sustainability in appliance technology.

Đối mặt với việc giảm sút nhu cầu trong lĩnh vực thiết bị gia dụng tại thị trường châu Âu và Mỹ, Haier Smart Home đã chủ động phát triển và giới thiệu các sản phẩm chủ lực phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng tại địa phương. Những nỗ lực này được hỗ trợ bởi việc cải thiện chuỗi cung ứng và mạng lưới bán hàng tại địa phương, đồng thời, tận dụng các nguồn lực nghiên cứu phát triển R&D, mua hàng, chuỗi cung ứng  và logistics toàn cầu. Tại hội chợ Canton mùa Xuân vào tháng 4 năm 2024, Haier Smart Home đã ra mắt “Máy giặt X11” cũng là câu trả lời trực tiếp cho vấn đề hạn chế năng lượng ở Châu Âu. Phát triển thông qua hợp tác giữa các trung tâm R&D ở Châu Âu, Úc và Trung Quốc, máy giặt X11 đạt hiệu suất tiết kiệm năng lượng vượt trội 50% so với tiêu chuẩn Class-A cao nhất của Châu Âu, nhấn mạnh cam kết của tập đoàn tiến tới đổi mới và phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghệ gia dụng.

Expanding SAN YI NIAO Brand

Mở rộng thương hiệu SAN YI NIAO

SAN YI NIAO is pioneering the integration of home appliances and home furnishings, offering differentiated solutions that cater to the evolving needs of consumers. Since its inception three years ago, the brand has been at the forefront of combining smart-home technology with customized furnishing solutions, leading to sustained growth in its retail footprint and user engagement.

In the first quarter of 2024, SAN YI NIAO delivered remarkable progress across key performance indicators. Daily active users of its scenario-based solutions surged by 32%, the number of retail locations expanded by 85%, and retail sales grew by 30% year-over-year. These achievements underscore SAN YI NIAO’s successful strategy in merging cutting-edge technology with functional design, thereby setting new industry standards and enhancing consumer experiences.

SAN YI NIAO dẫn đầu trong việc tích hợp thiết bị gia dụng và nội thất gia đình, mang đến những giải pháp khác biệt đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của người tiêu dùng. Kể từ ngày được thành lập cách đây 3 năm, thương hiệu này đã luôn đi đầu trong việc kết hợp công nghệ nhà thông minh với các giải pháp nội thất được cá nhân hóa, tạo nên tăng trưởng bền vững của bán lẻ và tương tác với người dùng. Trong Quý I. 2024, SAN YI NIAO có những tiến bộ lớn đáng kể trên các chỉ số hiệu suất chính. Số lượng người dụng hoạt động hàng ngày  tăng vọt 32%, số lượng điểm bán lẻ cũng mở rộng thêm 85% và doanh thu bán lẻ tăng 30% so với cùng kỳ. Những thành tựu này nhấn mạnh rằng SAN YI NIAO đã có chiến lược thành công trong kết hợp công nghệ tiên tiến với thiết kế chức năng, qua đó thiết lập tiêu chuẩn ngành mới và nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Enhancing efficiency through Digital Transformation

Tiếp tục nâng cao hiệu suất thông qua chuyển đổi số hóa

Haier Smart Home has effectively embraced digital transformation, significantly optimizing its expense ratios. This shift has led to improved efficiencies across marketing, logistics, and warehouse operations, resulting in a reduced selling expense ratio of 13.1% in Q1 2024. This corresponds to a decrease of 0.5 percentage points year-over-year. Furthermore, the strategic adoption of digital tools has also refined the administrative expense ratio, which decreased by 0.3 percentage points compared to Q1 2023, achieving a new low of 3.2%. These enhancements reflect Haier Smart Home’s commitment to leveraging digital advancements to streamline operations and reduce costs.

Haier Smart Home thực hiện việc chuyển đổi số hóa thành công, tối ưu hóa đáng kể tỷ lệ chi phí của mình.  Nhờ vào việc chuyển đổi này, đã cải thiện hiệu suất trong các hoạt động marketing, logistics và kho bãi, cắt giảm được tỷ lệ chi phí bán hàng xuống còn 13.1% trong Quý I. 2024. Điều này tương ứng với việc giảm đi 0.5% so với năm ngoái. Hơn nữa, việc áp dụng chiến lược của các công cụ số hóa đã điều chỉnh tỷ lệ chi phí quản trị giảm xuống 0.3% so với cùng kỳ trước đó là Quý I. 2023, đạt mức thấp nhất là 3.2%. Những cải tiến này đã phản ánh cam kết của Haier Smart Home trong việc tận dụng tiến bộ số hóa để tối ưu hoạt động vận hành và cắt giảm chi phí.

Despite escalating competition and a volatile external environment, Haier Smart Home’s performance in the first quarter of 2024 has notably exceeded public expectations, demonstrating robust resilience and significant growth potential. Looking ahead, the company is committed to continuous improvements in cost reduction and operational efficiency through ongoing digitalization efforts. Additionally, by expanding its global presence, Haier Smart Home is poised to seize further development opportunities, paving the way for sustained high-quality growth across its markets.

Mặc dù sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và môi trường bên ngoài nhiều biến động, kết quả của Haier Smart Home trong Quý I. 2024 vẫn vượt qua con số kỳ vọng đáng kể, chứng tỏ tiềm năng  phát triển sau này. Trong thời gian tới, tập đoàn cam kết tiếp tục cải thiện trong việc cắt giảm chi phí và tăng cường hiệu quả hoạt động thông qua các nỗ lực chuyển đổi số hóa. Ngòai ra, việc mở rộng mạng lưới, mở đường cho nhiều cơ hội phát triển và đánh dấu phát triển bền vững, chất lượng cao trên  thị trường của tập đoàn.

The Q1 report 2024 as at 31 March 2024 is available online at https://smart-home.haier.com/en/.

Vui lòng xem Báo cáo Quý I. 2024, ngày 31/03/2024 tại: https://smart-home.haier.com/en/.

About Haier Smart Home Co., Ltd.:

Về Tập đoàn Haier Smart Home

Haier is one of the world’s leading manufacturers of household appliances with a focus on smart home solutions and customized production. Haier Smart Home Co., Ltd. develops, produces and distributes a wide range of household appliances. These include refrigerators, freezers, washing machines, air conditioners, water heaters, kitchen appliances, small household appliances, and an extensive range of intelligent household appliances. The Company distributes its products through leading household brands such as Haier, Casarte, Leader, Candy, GE Appliances, AQUA and Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. has launched Smart Home Experiential Cloud in the Chinese market, which connects homes, users, enterprises and ecosystem partners, and facilitates the integration of Haier’s online, offline and micro-store businesses and supports user interaction to further optimize the user experience.

Haier là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị gia dụng và tập trung vào các giải pháp nhà thông minh và cá nhân hóa việc sản xuất. Tập đoàn Haier Smart Home phát triển, sản xuất và phân phối rộng rãi các thiết bị gia dụng. Bao gồm các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, điều hòa, máy tắm nước nóng, thiết bị nhà bếp, các thiết  bị gia dụng nhỏ và hàng loạt các thiết bị thông minh gia dụng khác. Tập đoàn phân phối các sản phẩm thông qua các thương hiệu hàng đầu như Haier, Casarte, Leader, Candy, GE Appliances, AQUA and Fisher & Paykel. Haier Smart Home cũng vừa ra mắt Smart Home Experiential Cloud tại thị trường Trung Quốc, giúp kết nối các gia đình, người dùng, doanh nhân và các đối tác hệ sinh tác, tạo điều kiện để tích hợp mô hình kinh doanh trực tuyến, trực tiếp và các cửa hàng nhỏ của tập đoàn Haier, hỗ trợ tương tác tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Source: Haier Smart Home Co., Ltd.

Nguồn: Tập đoàn Haier Smart Home

Sản phẩm

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

So sánh sản phẩm

VIRTUAL
STORE